hr

Bly, kadmium, kvicksilver, klättring, buller och belastningsergonomi

Medina – HR-avdelningen

Medina ringer till dig på företagshälsan. Hon arbetar på HR-avdelningen på ett företag inom kretslopp & vatten. Egentligen ringer hon för att beställa “årets medicinska kontroller”. När du börjar prata med henne förstår du att det är en riskfylld verksamhet, som berörs av ett stort antal regler inte minst inom miljöområdet och kring arbetsmiljö. Cheferna har mycket att stå i och behöver mycket stöd såväl kring rekrytering, som efterlevnad av alla regler. Det är dessutom ganska stor omsättning av chefer, vilket inte underlättar situationen. Det yttersta ansvaret utgår ju från högsta ledningen och sprider sig ut i chefsleden. Medina upplever att det är många av cheferna, som snarare tycker att det är hon som är ansvarig för att hålla koll på arbetsmiljön för personalen, inklusive medicinska kontroller.

Man brukar beställa medicinska kontroller gällande bly, kvicksilver och kadmium och där ordnar man ju också med biologiska exponeringskontroller. Dessutom är det några som klättrar både på skorstenar och ner i djupa bassänger och då omfattas av reglerna gällande klättring med stor nivåskillnad. Nu är det hon som håller i alla blanketter och påminnelser, men känner sig inte heller helt säker på om man verkligen gör rätt, det är mer ett arbetsuppgift hon ärvt av sin föregångare. Så här har man alltid gjort på det här företaget.

Som kundansvarig företagssköterska inser du att här behövs det nog något mer än att bara genomföra de medicinska kontrollerna. Du funderar på följande plan:

  • Koppla in arbetsmiljöingenjören, för att skapa sig en bild av verksamheten, höra om de behöver hjälp med riskbedömning, eller ta del av sådan som redan är gjord (enligt bilaga 1 i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete har man all rätt till det som extern expertresurs).
  • Be Medina att man från företagshälsan får ta kontakt med högsta ledningen på arbetsplatsen, för att för dem berätta om hur regelverk och ansvar faktiskt lyder. För dem föreslå utbildning för alla chefsled och också information till medarbetarna. Också föreslå att man som del i riskbedömningen göra en kartläggning med en hälsoundersökning i arbetslivet, för att få en bild av hälsoläget och hur många som upplever sig exponerade för olika saker i arbetet.

Det blir som du planerat.

  • Utbildningarna blir väldigt uppskattade och utvärderingen med frågor före och efter utförandet visar att förståelsen och kunskap kring arbetsmiljöfrågor och medicinska kontroller ökat. Under utbildningen visar man också hur dokumentationen tas om hand på arbetsgivarkontot.
  • Hälsoundersökningen visar bland annat att egentligen alla på arbetsplatsen besväras av buller och att en stor andel har besvär från rörelseapparaten.
  • Med stöd från arbetsmiljöingenjören görs en riskbedömning med avseende på medicinska kontroller för bly, kadmium och kvicksilver, vilken visar att det bara är en bråkdel av de som gått på regelbundna medicinska kontroller som faktiskt är exponerade och behöver bedömas för tjänstbarhetsintyg och ta blodprover. Däremot finns behov av hörselundersökningar, vilket nu kommer göras, dels för att varje individ ska upptäcka tidiga tecken på hörselskada, men också för att arbetsgivaren ska få ett underlag att ta ställning till om tillräckligt görs för att förebygga det.
  • Med stöd från fysioterapeuten görs en riskbedömning med avseende på belastningsergonomi med anledning av att på vissa avdelningar är det osedvanligt många som visar sig ha problem med smärta och belastningsrelaterade skador (visar sig också i sjukskrivningsstatistiken). Enligt riskbedömningen finns det de som har arbeten som innehåller så stor belastning för kroppen, som man inte kan undvika genom organisatoriska eller andra steg i åtgärdstrappan. För de medarbetarna rekommenderas medicinska kontroller enligt 80 § i AFS 2019:3 (Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller för arbetstagarna även i andra fall än de som omfattas av 23-79 §§. Arbetsgivaren ska beställa medicinska kontroller vars innehåll är anpassat till den risk som exponeringen kan innebära och vars resultat kan vara användbart för de åtgärder som kan krävas för att minimera risken.)