hälsa arbetsmiljö

OSA-kartläggning

Ger en heltäckande bild av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

HPI, ikon öga

Nulägesbild av arbetsmiljön

Ta först reda på hur medarbetare och chefer upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

hälsa osa

Underlag för utveckling

Resultatet sammanställs för presentation till ledning och deltagarna, som underlag för utveckling av verksamheten.

monitor hpi

Handlingsplan och insatser

Av underlaget görs handlingsplaner med insatser för att utvärdera, följa upp och se resultat med återkommande OSA-kartläggning.

OSA-kartläggning är en tjänst som hjälper arbetsgivaren att kartlägga risk- och hållbarhetsfaktorer i verksamheten och ger underlag för utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

OSA-kartläggningen bygger på enkäten Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), ett instrument som är vetenskaplig validerat, är etablerat internationellt och är särskilt lämpat för att ringa in risk- och friskfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi rekommenderar OSA-kartläggning

 • För att ta reda på vilka arbetsmiljöfaktorer som utgör en risk- respektive bidrar till hållbarhet.
 • För att identifiera vilka grupper och enheter som behöver stöd och vilka grupper som kan utgöra goda exempel.
 • För att utgöra underlag till riktade och välanpassade förbättringsåtgärder.
 • För att utgöra stöd i och uppföljning av utvecklingsarbetet.

För demolänk till enkät:

Klicka här

Så genomförs en OSA-kartläggning

 1. Deltagarna loggar in på Todaytoo och besvarar frågorna
  Deltagarna får en länk till OSA-kartläggningen och loggar in på Todaytoo för att svara på frågorna. Frågorna tar ca 15- 20 minuter att besvara. Frågorna i denna enkät handlar om arbetsförhållanden, hälsa och trivsel, och hur du känner, uppfattar och upplever att det fungerar för dig. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Sammanställ resultatet på gruppnivå i Plustoo
  Du som utförare av OSA-kartläggningen sammanställer snabbt och enkelt via Plustoo de individuella resultaten till en grupprapport av den lokala arbetsmiljön. Redovisningen sker på ett sådant sätt att ingen enskild medarbetares svar kan urskiljas oavsett grupp-, kön-, ålder- eller yrkestillhörighet, ej heller vilka som har svarat på enkäten. För gruppsammanställning krävs minst 10 svarande, undantaget kränkande beteende där minsta antalet svarande måste vara 30.
 3. Presentera resultat för ledning och medarbetare
  Resultatet används som underlag för utveckling av organisationens verksamhet.
 4. Handlingsplan och insatser
  Av underlaget görs handlingsplaner med insatser för att utvärdera, följa upp och se resultat med återkommande OSA-kartläggning.

Kom igång med OSA-kartläggning

För att arbeta med OSA-kartläggning tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester.

OSA-kartläggning

Vetenskapligt validerat instrument

OSA-kartläggningen bygger på enkäten Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), ett instrument som är vetenskaplig validerat, är etablerat internationellt och är särskilt lämpat för att ringa in risk- och friskfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Berthelsen, H., Westerlund, H., Søndergård Kristensen, T. (2014) Stressforskningsrapport nr 326. COPSOQ II – en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Stressforskningsinstitutet, nr 326.

OSA-kartläggning

OSA-kartläggning ingår i abonnemanget Premium

Du kan också välja att arbeta med endast OSA-kartläggning även om du inte har någon tidigare erfarenhet av Plustoo.