vårt erbjudande

Hälsoundersökning i arbetslivet

Undersök medarbetares hälsa, levnadsvanor och olika faktorer i arbetsmiljön för att förebygga ohälsa

strategi hälsoundersökning

Flexibelt innehåll

Enkäten är flexibel och anpassas efter behov, syfte och mål. Välj vilka frågor och kontroller som ska ingå.

HPI, ikon måltavla

Rätt insats i rätt tid

Medarbetaren får insikt om hur olika faktorer hänger ihop och hur man själv kan bidra till en hållbar arbetshälsa. Organisationen får en detaljerad bild av medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö för planering och prioritering av löpande arbetsmiljöarbete.

hälsa diagram

Referensdata

Jämför resultat på organisations- och gruppnivå med svenskt arbetsliv för ytterligare insikt och förståelse och mer exakt beslutsunderlag för framtida strategiska satsningar i arbetsmiljöarbetet.

Vår hälsa påverkas av bl a våra levnadsvanor, gener, personlighet samt omgivnings- och arbetsmiljö. Vi vet numera mycket om risk- och friskfaktorer, men det kan vara svårt att själv eller som arbetsgivare se hur olika faktorer samverkar, och vilka som går att påverka. Hälsoundersökning i arbetslivet hjälper medarbetare och arbetsgivare att beskriva hälso- och arbetssituationen med ett helhetsgrepp.

 

Vi rekommenderar Hälsoundersökning i arbetslivet:

 • När arbetsgivaren behöver en heltäckande bild av medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa och hur det kan hänga ihop med deras levnadsvanor och faktorer i arbetslivet.
 • Som underlag för strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete på organisations- och gruppnivå.

 

För demolänk till enkät och hälsokonto:

Klicka här

Så genomförs en Hälsoundersökning i arbetslivet

 1. Deltagarna besvarar frågorna på Todaytoo
  Deltagarna får en länk till Hälsoundersökning i arbetslivet och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar ca 20 min och handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse och arbetsmiljö. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision
  I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Hen blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med såväl livsstilsförändring som förändringar i den egna arbetsmiljön.
 3. Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet och tidigare resultat. Hälsokontot vägleder till förändring. Hälsokontot innehåller resultat, gränsvärden, pedagogiska grafer, fördjupningsfrågor och rekommendationer som vägleder deltagaren mot en hälsosammare livsstil och bättre arbetsmiljö.
 4. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren 
  Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka områden inom hälsa och arbetsmiljö som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande insatser mer strategiskt.
 5. Upprätta handlingsplan, genomför åtgärder och följ upp resultaten
  Utvärdera efter en tid om insatser kring levnadsvanor och arbetsmiljö har fungerat.

Kom igång med Hälsoundersökning i arbetslivet

För att arbeta med Hälsoundersökning i arbetslivet tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester.

skriva

Frågeformulär grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet

Hälsoundersökning i arbetslivet innehåller frågor som är väl validerade och hämtade från olika verktyg som används såväl i kliniska sammanhang som i arbetsmiljöundersökningar. Urvalet har gjorts för att resultaten från frågorna, i kombination med mötet på företagshälsan, ska ge deltagaren en fingervisning om hur hen befinner sig i relation till andra och till kliniska diagnoser. Urvalet har också gjorts så att resultaten ska kunna jämföras med andra grupper, såsom bransch, eller arbetande befolkning. Till skillnad från en klassisk medarbetarundersökning utgår Hälsoundersökning i arbetslivet från ett hälsoperspektiv, med särskild tyngdpunkt på arbetsmedicinska frågeställningar.

Du bestämmer själv vilka frågor och kontroller som ska ingå i Hälsoundersökning i arbetslivet när du skapar enkätlänken i Plustoo.com, se mer i Guider & Support: Välj innehåll –  Hälsoundersökning i arbetslivet. Välj innehåll i respektive frågekategori och vilka av kontrollerna du vill ha med – provtagning, konditionstest på cykel, hörselundersökning och spirometri. Kroppsmätningar, blodtryck och syn är förvalt och kan alltid registreras. Du kan även kombinera Hälsoundersökning i arbetslivet med Funktionsanalys som ett tillval enligt prislista.

today too

Nuläge, insatser och uppföljning

Arbetsgivaren får underlag för det strategiska hälso- och arbetsmiljöarbetet för sin arbetsgrupp och kan utvärdera effekten av hälsofrämjande insatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om gruppen är tillräckligt stor kan resultatet analyseras efter avdelning, yrke, kön och ålder. Jämför resultat på organisations- och gruppnivå med svenskt arbetsliv för ytterligare insikt och förståelse och mer exakt beslutsunderlag för framtida strategiska satsningar i arbetsmiljöarbetet.