hälsa arbetsmiljö

Arbetsplatsprofil

Kartlägg arbetsplatsens mående för strategiskt förändringsarbete

HPI, ikon öga

Nulägesbild av mående

Ta först reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och arbetsplats.

Rapport_ikon

Underlag för åtgärder

Resultatet är enkelt att sammanställa och analysera och underlättar strategiska beslut och förändringar.

HPI, ikon medicin

Utvärdera insatser

Utvärdera och se resultat av genomförda förändringar med upprepade Arbetsplatsprofiler.

Arbetsplatsprofil är en kostnadseffektiv tjänst som hjälper arbetsgivaren att kartlägga hur arbetsplatsen mår som stöd för strategisk utveckling av medarbetarnas arbetssituation.

 

Vi rekommenderar Arbetsplatsprofil:

 • Vid kartläggning av medarbetarnas arbetssituation och arbetsplats.
 • Som ett enkelt sätt att sammanställa och analysera nuläget.
 • Som underlag för individuella samtal.

 

Vill du ladda ner produktblad och presentationer?

För demolänk till enkät och hälsokonto samt produktblad, presentationer och exempel på statistik:

Klicka här

Så genomförs en Arbetsplatsprofil

 1. Deltagarna loggar in på Todaytoo och besvarar frågor
  Deltagarna får en länk till Arbetsplatsprofilen och loggar in på Todaytoo för att svara på frågorna. Frågorna tar ca 10 minuter att besvara och handlar om den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön. Deltagaren kan komplettera svaren med kommentarer. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Deltagarna får direkt se sitt resultat
  Direkt efter att deltagaren har besvarat frågorna ser hen en graderad sammanställning av svaren. Deltagaren sparar själv resultaten till sitt hälsokonto.
 3. Visa resultaten på gruppnivå för arbetsgivaren
  Du som utförare av Arbetsplatsprofilen sammanställer snabbt och enkelt via Plustoo de individuella resultaten till en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön eller ålder. Grupprapporten kan användas som underlag för eventuella förändringar på arbetsplatsen.
 4. Sammanställning av kommentarer
  En sammanställning av deltagarnas kommentarer ger en djupare bild av situationen på arbetsplatsen. Den används med fördel som ett underlag för fördjupande diskussioner i arbetsgruppen.
 5. Följ upp resultaten
  Utvärdera efter en tid vilka insatser som gett bäst verkan, med en ny Arbetsplatsprofil. Sammanställningen i före- och eftermätningen gör det enkelt att utvärdera effekten av insatserna.
Gunnar Andersson
”Arbetsplatsprofil baseras på relevanta föreskrifter från Arbetsmiljöverket och forskning om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt stress.” Gunnar Andersson, Forskning och utveckling på HPI

Frågor i fyra kategorier

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö Den egna arbetssituationen, arbetsgruppen och den närmaste chefen.
 • Kränkande särbehandling Konflikter, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier.
 • Fysisk arbetsmiljö Störande ljud, påfrestningar, ergonomiska hjälpmedel och den fysiska arbetsmiljön i sin helhet.
 • Risker och säkerhet Beredskap och anvisningar, risker för olycksfall, hot och våld.

Kom igång med Arbetsplatsprofil

För att arbeta med Arbetsplatsprofil tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester samt enkätlänkar.

skriva

Fördjupa bilden av hur medarbetare mår

Arbetsplatsprofil kartlägger måendet på en arbetsplats och ger svar på hur den organisatoriska, sociala och fysiska miljön upplevs, samt risker och säkerhet. Enkäten består av standardiserade, evidensbaserade frågor, som medarbetare kan komplettera med egna kommentarer. Kombinera gärna Arbetsplatsprofilen med en Hälsoprofil eller en Hälsoscreening, för att få en mer detaljerad bild.

underlag

Få underlag för åtgärder och förändringar

Arbetsgivaren får veta hur den totala arbetsmiljön uppfattas av medarbetarna och vilka eventuella problem som finns. Om gruppen är tillräckligt stor kan resultatet presenteras efter avdelning, yrke, kön och ålder.

metod förankrad

Metod förankrad i vetenskap och föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete, Skyddsutrustning, Vibrationer, Buller, Kemiska arbetsmiljörisker, Organisatorisk och social arbetsmiljö och Diskrimineringslagen.

SBU-rapporter om Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom och sömnstörningar.

Psykosocial miljö och stress (Theorell, T, Studentlitteratur, 2012).