forskningssamarbeten

Forskningssamarbeten

Samarbeten kring forskning om hälsa och friskfaktorer

Vi samarbetar med forskare inom fysiologi, beteendevetenskap, epidemiologi och medicinsk vetenskap. Många av forskningsprojekten utgår ifrån hälsodata som vi har samlat in sedan början av 1990-talet, vilket möjliggör unik forskning om det svenska arbetslivet.

 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Betydelsen och förändring av fysisk aktivitet, kondition och hälsa i den arbetsföra befolkningen i ett långtidsperspektiv.

Ansvarig: Elin Ekblom-Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Frågeställningar

I forskningsprojektet undersöks HPI Hälsodata utifrån tvärsnittsanalyser, trender och prospektiva (framåtblickande) analyser för ålder, kön och yrkesgrupper. En etisk forskningsansökan för projekten godkändes våren 2016. En ansökan om förlängt forskningsetiskt tillstånd godkändes av Etikprövningsmyndigheten i mars 2020.

Tvärsnittsanalyser

 • Vad betyder fysisk aktivitet före 20 års ålder för nuvarande upplevd och uppmätt hälsa, samt prestationsförmåga?
 • Vad betyder olika aspekter av nuvarande fysisk aktivitet för upplevd och uppmätt hälsa, samt prestationsförmåga?
 • Hur ser det dagliga stillasittandet ut i olika yrkesgrupper? Vad är betydelsen av stillasittande i olika yrkesgrupper, med hänsyn taget till övrig fysisk aktivitet?

Trendanalyser under 20 år

 • Hur har uppmätt hälsa (konditions, blodtryck, midjemått, vikt och BMI) förändrats?
 • Hur har upplevd hälsa (upplevd stress, värk, trötthet, sömnsvårigheter, generell hälsa) förändrats?
 • Hur har fysisk aktivitet (vardagsmotion, aktivt färdsätt till arbetsplatsen samt motion/träning) förändrats?

Prospektiva analyser kopplat till nationella register

 • Vad betyder tidigare fysisk aktivitet respektive stillasittande för insjuknande och död senare i livet?
 • Vad betyder upplevd hälsa (upplevd stress, värk, trötthet, sömnsvårigheter, generell hälsa) för insjuknande och död senare i livet?
 • Vad betyder uppmätt hälsa (kondition, blodtryck, midjemått, vikt och BMI) för insjuknande och död senare i livet?

Medverkande

GIH

Elin Ekblom Bak, Docent, Lektor
Victoria Blom, Psykolog, Docent
Lena Kallings, PhD, Lektor
Erik Hemmingson, Docent
Örjan Ekblom, Professor
Björn Ekblom, Professor emeritus
Jane Salier Eriksson, PhD
Magnus Lindwall, Professor

HPI

Peter Wallin, vd
Gunnar Andersson, Med dr

Övriga

Jonas Söderling, Dr Med Sci, Statistiker

Karolinska Institutet (KI), Stockholm

Betydelsen av stillasittande, fysisk aktivitet och kondition för symptom av depression och ångest i den arbetsföra befolkningen.

Ansvarig: Mats Hallgren, Karolinska Institutet (KI), Stockholm.

Frågeställningar

I forskningsprojektet undersöks HPI Hälsodata utifrån tvärsnittsanalyser mellan variablerna stillasittande, fysisk aktivitet respektive kondition med symptom av depression och ångest. Dessutom undersöks sambandet mellan fysisk aktivitet respektive kondition och alkoholkonsumtion.

 • Hur ser sambandet ut mellan stillasittande på fritiden respektive arbetet och symptom av depression och ångest?
 • Hur ser sambandet ut mellan brytande av stillasittande på fritiden respektive arbetet och symptom av depression och ångest?
 • Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitet respektive kondition och symptom av depression och ångest?
 • Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitet respektive kondition och alkoholkonsumtion?

Medverkande

Karolinska Institutet

Mats Hallgren, PhD
Thi-Thuy-Dung Nguyen, PhD

Baker Institute, Melbourne, Australia

David Dunstan, Professor
Neville Owen, Professor

Anglia Ruskin University, United Kingdom

Lee Smith

University of Leuven, Belgium

Davy Vancampfort, PhD

GIH

Elin Ekblom Bak, Docent, Lektor

HPI

Peter Wallin, vd
Gunnar Andersson. Med dr

Högskolan i Halmstad

Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion, GoDIS.

Ansvarig: Karin Weman-Josefsson, Magnus Lindwall, Högskolan i Halmstad

Bakgrund

Motionsinterventioner som baseras på adekvat teoribildning är mer effektiva än vanligt omhändertagande och implementering av relevant teori är starkt efterfrågad inom modern interventions-forskning. Projektet baseras på en tydlig teoretisk referensram i form av Self-Determination Theory, SDT, där upplevt självbestämmande anses vara särskilt betydelsefullt för människors motivation.

Syfte

Syftet är att undersöka människors motivation till motion för att tvärvetenskapligt kunna utveckla förankrade digitala tjänster som kan hjälpa människor att skapa hälsosamma motionsvanor.

För att skapa goda förutsättningar för att de digitala lösningarna i projektet ska generera hälsofrämjande effekter och främja hållbara motionsbeteenden är projektet också tvärvetenskapligt genom att komplettera beteendeteori med informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsoteknisk innovation.

Finansiering

Projektet är en KK-finansierad samproduktion mellan forskargruppen vid Högskolan i Halmstad och företagen HPI Health Profile Institute AB, Tappa Service AB, Telia Sonera AB och Kairos Future AB.

HPI:s medverkan

HPI medverkar genom att leverera frågeformulär om motivation och självbestämmande till deltagare i projektets inledande fas, delta i projektgruppen samt vara med och utveckla de digitala tjänsterna tillsammans med forskargruppens övriga partners Tappa och Telia Sonera.

Etisk forskningsansökan för projektet godkändes 2014.

Göteborgs Universitet

Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion.

Ansvarig: Maria Åberg och Jenny Nyberg, Göteborgs Universitet

Frågeställningar

 • Påverkar en förändring av fysisk kondition över tid risk att insjukna i neurologiska och psykiatriska sjukdomar?
 • Finns det ett samband mellan IQ vid 18 års ålder och fysisk kondition och fysisk aktivitet senare i livet?

HPI:s medverkan

Att undersöka ”förändring av fysisk kondition över tid” möjliggörs tack vare HPI Hälsodata. HPI har levererat drygt 100 000 Hälsoprofiler och Konditionstester på cykel genomförda 1996-2015 i den aktuella målgruppen till Göteborgs Universitet. Målgruppen är alla svenska män som mönstrade in till militärtjänstgöring år 1968-2005, det vill säga födda 1950 –1987.

Etisk forskningsansökan för projektet godkändes 2016.