medicinska kontroller

Medicinska kontroller i arbetslivet

Skydda medarbetarna från ohälsa, skada eller sjukdom

skydda medarbetare

Smidig digital tjänst och digital signering av intyg

Hela tjänsten i ett sammanhållet flöde. Digitalt signerade tjänstbarhetsintyg som alltid finns tillgängliga på medarbetarens hälsokonto, på arbetsgivarens konto och hos företagshälsan.

Rapport_ikon

Grupprapport som beslutsunderlag i arbetsmiljöarbetet

Grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön, ålder. Grupprapporten visar bland annat antalet som erbjudits delta och andelen som tackat ja och andelen som bedömts tjänstbara.

arbetsmiljö hälsa

Bevakning & påminnelser för nästa kontroll

Både företagshälsan, arbetsgivaren och medarbetaren får påminnelser när det är dags för nästa kontroll.

Det finns lagstadgade medicinska kontroller och hälsoundersökningar som regleras i olika föreskrifter, bland annat från Arbetsmiljöverket. De utgår från särskilda faktorer i arbetsmiljön som kan orsaka ohälsa eller skada hos medarbetare. HPI:s Medicinska kontroller i arbetslivet är ett samlingsnamn för tjänsterna som riktar sig mot de föreskrifterna.

Vi har utvecklat en smidig sammanhållen digital tjänst som kommer underlätta för företagshälsan att hjälpa sina kundorganisationer ha ordning och reda samt använda grupprapporten som beslutsunderlag i arbetsmiljöarbetet.

I tjänsten ingår:
Samtliga medicinska kontroller i AFS 2019:3.

 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Bly
 • Dykeriarbete
 • Fibrosframkallande damm
 • Handintensivt arbete
 • Kadmium
 • Klättring med stor nivåskillnad
 • Kvicksilver
 • Nattarbete
 • Rök- och kemdykning
 • Vibrationer

Hörselundersökning enligt föreskriften Buller (AFS 2005:16).

MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete.

MEBA är en metod lämplig för medicinsk kontroll vid handintensivt arbete eller vid ergonomiskt belastande arbete (80 § 2019:3). Metoden består av en screeningdel som görs på samtliga deltagare, och en fördjupning för de som har besvär. MEBA är en standardiserad metod utvecklad av Arbets- och miljömedicin Syd. För att utföra tjänsten i Plustoo krävs utbildning i MEBA. Kurser anordnas vid de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala för sjukgymnaster/fysioterapeuter och företagsläkare.

Pågående utveckling

 • Joniserande strålning (SSMFS 2018:1)

Vill du se demomaterial?
För demolänk till enkät, hälsokonto och exempel på statistik:

Klicka här

Case för inspiration och med olika perspektiv gällande behov, planering och genomförande av medicinska kontroller.

Så genomförs en Medicinsk kontroll i arbetslivet

 1. Beställning medicinska kontroller
  Arbetsgivaren kan i arbetsgivarkontot göra en beställning av medicinska kontroller som inkluderar riskbedömning för individ och grupp. Beställningen tas emot och bekräftas av företagshälsan.
 2. Deltagarna besvarar frågor på Todaytoo
  Deltagarna får en länk till frågor inför den medicinska kontrollen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Frågorna berör hälsa och arbetsmiljö i det aktuella arbetet. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 3. Mätningar och undersökningar
  De undersökningar som krävs i respektive medicinsk kontroll genomförs och resultaten dokumenteras.
 4. Medicinsk bedömning
  I ett individuellt fysiskt möte går företagsläkaren (eller fysioterapeut/naprapat/kiropraktor vid handintensivt arbete) och deltagaren tillsammans igenom svaren på frågorna och resultat av undersökningar utifrån ett intuitivt bedömningsunderlag. Oftast görs också en kroppslig undersökning. Tjänstbarhetsintyget signeras digitalt.
 5. Deltagaren får sitt tjänstbarhetsintyg på hälsokontot 
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, ta del av tjänstbarhetsintyg och tidpunkt, med påminnelse, för när det är dags för nästa medicinska kontroll.
 6. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
  Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår hur många av arbetstagarna som erbjudits delta i den medicinska kontrollen, hur många som tackat ja och ett översiktligt resultat på gruppnivå. Om man ser att det hos en medarbetare finns samband mellan ohälsa och faktorer i arbetsmiljön kommer det återkopplas till arbetsgivaren, efter samtycke från medarbetaren. Arbetsgivaren har tjänstbarhetsintyg och tidpunkt, med påminnelse, för nästa medicinska kontroll samlat här.

Kom igång med Medicinska kontroller i arbetslivet

För att arbeta med Medicinska kontroller i arbetslivet tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester.

Företagsläkare tecknar kostnadsfritt abonnemang för tjänsten.

enkät

Tydliggörande av risker i arbetsmiljön och förebyggande av dessa

Medicinska kontroller fyller också en pedagogisk funktion genom att tydliggöra risker i arbetsmiljön och hur man kan förebygga riskerna.

Utöver den individuella rådgivning som ges till varje medarbetare vid fysiskt besök får också arbetsgivaren genom medicinska kontroller en återkoppling om hur arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen.

metod förankrad

Tjänstbarhetsintyg och krav på deltagande

I samband med vissa medicinska kontroller görs en bedömning om tjänstbarhetsintyg kan utfärdas. Det krävs för:

 • arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter
 • arbete med fibrosframkallande damm som asbest, vissa oorganiska fibrer, kvarts
 • arbete med vissa metaller som bly, kadmium, kvicksilver
 • fysiskt ansträngande arbete som klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning, dykeriarbete

En arbetstagare kan alltid tacka nej till att delta i en medicinsk kontroll – medicinska kontroller och hälsoundersökningar är frivilliga. Om en arbetstagare tackar nej till en medicinsk kontroll, som är knuten till en bedömning för tjänstbarhetsintyg, kan ett tjänstbarhetsintyg inte utfärdas. En arbetstagare som inte har tjänstbarhetsintyg, får inte utföra ett arbete som kräver tjänstbarhetsintyg.