Forskning / 14 april 2020 / 3 min läsning

Fysiskt aktivt färdsätt till arbetet har samband med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom

I en ny stor studie visar forskare i HPI-gruppen på GIH att risken för att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom var signifikant lägre redan för dem som uppgav den lägsta dosen av promenad eller cykling till arbetet (5–19 minuter per dag). Störst riskminskning hade män, medelålders och personer med stillasittande arbeten. Det gällde även de som inte tränade regelbundet, hade övervikt eller fetma och låg kondition.

Resultatet är hämtat från HPI Hälsoprofil med över 318 000 män och kvinnor i åldrarna 18–74 år i den arbetsföra befolkningen. Deltagarna i studien genomgick en HPI Hälsoprofil under åren 1998–2015, där de bland annat svarade på frågan om färdsätt till och från arbetet. Vid tidpunkten för HPI Hälsoprofil hade ingen av deltagarna någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

– Att promenad eller cykla till och från arbetet har samband med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom är ett viktigt budskap att förmedla, speciellt till de som inte tränar regelbundet, sitter mycket eller har en låg kondition, säger Peter Wallin, vd vid HPI Health Profile Institute.

Andra resultat från studien var att andelen med fysiskt aktivt färdsätt till arbetet var högre 2015 jämfört med 1998 oavsett kön, ålder, utbildningsnivå, träningsvanor, kondition och BMI.

– Vi fann att den ”typiske” aktiva arbetspendlaren var en kvinna, hade hög utbildningsnivå, var normalviktig, tränade regelbundet, inte rökte och hade god kondition. Intressant nog hade detta förändrats ganska lite under dessa år. Den stora förändringen är att vid studiens första fem år så var det mer vanligt att en person med ett fysiskt aktivt arbete cyklade eller gick till arbetet. Idag är det oftare de med stillasittande arbeten, säger Jane Salier Eriksson, GIH.

Studien är genomförd av HPI-gruppen på GIH. www.gih.se/hpi-gruppen

Läs hela forskningsartikeln

Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015—Trends, characteristics, and cardiovascular disease risk. Artikeln finns tillgänglig på Scandinavian Journal of Medicine & Science In Sports