Forskning, Nyhet / 31 augusti 2021 / 3 min läsning

Nedgång i kondition i flertalet yrkesgrupper mellan 2001 och 2020

En ny studie från HPI-gruppen på GIH visar att maximal syreupptagning, det vill säga kondition, har försämrats de senaste 20 åren i ett stort antal yrkesgrupper. De som har haft den största nedgången är yrken med lägre utbildningsnivå.

– Vi gjorde även en prognos för utvecklingen av kondition i dessa grupper fram till år 2040. Den visade på en fortsatt nedgång i kondition, speciellt i yrkesgrupper med lägre kvalifikationsnivå, säger Daniel Väisänen, doktorand och en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Studien är baserad på över 516 000 män och kvinnor från olika yrkesgrupper i åldrarna 18–65 år. Samtliga har genomfört en hälsoprofilbedömning och ett icke-maximal konditionstest på cykel mellan åren 2001 och 2020. Data är insamlad från hälsoföretaget HPI Health Profile Institute.

Resultaten visade en övergripande nedgång i kondition i hela den undersökta gruppen, där yrkesgrupper med lägre utbildningskrav generellt sett hade haft en större nedgång under studieperioden. Yrkesgrupperna med störst nedgång var yrken inom administration och kundtjänst, samt inom maskinell tillverkning och transportyrken. Vidare var nedgången generellt större för män och yngre individer.

– Vi förväntade oss att finna den skillnad vi såg mellan tjänstemän och arbetare, baserat på tidigare forskning om skillnader i kondition och hälsa mellan dessa grupper. Intressant nog så fann vi även en skillnad mellan yrkesgrupper med låg respektive hög kvalifikationsnivå, där låg kvalifikationsnivå representerar yrken med mer rutinmässiga arbetsuppgifter och/eller mindre kognitivt krävande arbetsuppgifter medan hög representerar yrken med mer analytiska och kognitivt krävande arbetsuppgifter, säger Elin Ekblom-Bak, docent och forskningsansvarig för HPI-gruppen på GIH.

Under studieperioden hade andelen med låg kondition (<32 ml/min/kg) till exempel ökat mer hos arbetaryrken jämfört med tjänstemän. Dock, inom tjänstemannayrken hade andelen med låg kondition ökat mer hos yrkesgrupper med låg kvalifikationsnivå jämfört med hög kvalifikationsnivå. Andelen med låg kondition vid slutet av studieperioden var högst hos arbetaryrken med låg kvalifikationsnivå.

En låg kondition har i flertalet tidigare studier visat starka samband med sämre hälsa, långtidssjukskrivning och kronisk sjukdom.

– Studien visar på en oroande utveckling som kan komma att påverka folkhälsan negativt samt öka hälsoklyftan mellan olika grupper i samhället. Det är viktigt för både företag och samhälle att stärka hälsan för de som behöver det mest, säger Peter Wallin, vd på Health Profile Institute.

Artikeln finns fritt tillgänglig på International Journal of Environmental Research and Public Health.

Artikeln finns även att läsa på GIH:s publikationsdatabas DiVA.