För operativ personal inom företagshälsan

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i samverkan återkommande undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetet syftar till att utveckla arbetsmiljön och skapa förutsättningar för en hälsosam och produktiv organisation. Det är viktigt för all operativ personal inom företagshälsan att ha kunskapen om hur man bäst arbetar systematiskt med hälsa och arbetsmiljö.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar i en företagshälsa och som levererar experttjänster inom hälsa och arbetsmiljö till organisationer.

Mål med utbildningen

 • Ha en god överblick över de förutsättningar och förväntningar som ställs på en expertfunktion inom arbetsmiljö.
 • Ha kunskap om gällande regelverk för hälsa och arbetsmiljö i arbetslivet och var information och kunskapsuppdatering hittas.
 • Ha fördjupade kunskaper om organisationers planering, utförande och kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Ha kunskap om olika roller i samverkan hos kunden och dess påverkan på arbetsmiljöarbetet och hur goda samarbetsformer kan byggas upp.
 • Ha kunskap om de möjligheter och utmaningar som organisationer hanterar eller bör hantera dagligen inom hälsa- och arbetsmiljö.
 • Ha kunskap om hur man skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö utifrån fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.
 • Ha kunskap om hur Företagshälsan kan bistå organisationer med expertkunskap för att arbeta förebyggande och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.
 • Att kunna bistå organisationer med att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
 • Ha kunskap om hur man som expertfunktion kan bistå kunden vid anpassningsprocesser.

Nytta för deltagaren och organisationen

 • Att deltagaren i sitt dagliga kundarbete känner till, förstår och kan utgå ifrån de lagar, regelverk och riktlinjer som ställer krav på organisationers hälso- och arbetsmiljöarbete samt har god insikt i sin roll som expert där kundens kompetens inte är tillräcklig.
 • Att deltagaren kan identifiera och hantera sitt uppdrag som expert inom arbetsmiljöområdet och vad som skiljer det från uppdraget i exempelvis inom vårdgivande organisationer.
 • Att deltagaren har god kännedom om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete planeras och drivs i process.
 • Att deltagaren har kännedom om hur man planerar, undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Att deltagaren känner sig trygg som expert på hälsa och arbetsmiljö och kan bidra till en positiv påverkan av organisationers hälsa, säkerhet och produktivitet.
 • Att deltagarna inspireras och får kunskap genom ett antal verklighetsbaserade case som beskriver Företagshälsans roll som expertstöd till organisationen.

Pris: 4 500 kr + moms

Kommande utbildningstillfällen

UTBILDNINGEN GENOMFÖRS DIGITALT

1 dec

 

Du kan även anmäla en grupp för en företagsintern utbildning.

Utbildningsbeskrivning

Utbildningen ges som öppen alternativt kundspecifik utbildning. Utbildningen utförs som klassrumsutbildning alternativt som webbutbildning med samma innehåll och förutsättningar.

Utbildarna blandar faktaföreläsning med storytelling, med interaktion där deltagaren aktivt deltar, med praktiska exempel från verkligheten baserade på arbetsmiljöhändelser som normalt uppstår i alla typer av organisationer.

Omfattning

1 dag – 8 lektionstimmar
Deltagarna kommer att erhålla litteraturhänvisningar och dokument som förstudier till utbildningen. Utbildningsbevis erhålls efter fullföljd utbildning.

Antal deltagare

Maximalt 16 deltagare. Deltagarantalet utgår från att det skall finnas möjlighet till interaktion och möjligheter för alla deltagare att utveckla sina kunskaper.

Innehåll

 • Främjande, förebyggande och reaktivt hälsoarbete
 • Styrande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
 • Så tolkar du ett inspektionsmeddelande
 • Brott och straff och konsekvenser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kundens behov av expertstöd
 • Expertstödets roll
 • Friskbedömning
 • Riskbedömning
 • En användbar rapport och återkoppling
 • Så blir hälso- och arbetsmiljöarbetet en process

Utförs av

Claes Björkman, Senior arbetsmiljöspecialist med mångårig erfarenhet av ledarskap och arbetsmiljöutveckling inom företagshälsa, spetsutbildningar i arbetsmiljö och som konsult för organisationer av alla storlekar.