För chefer och skyddsombud i företagshälsan

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i samverkan återkommande undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetet syftar till att utveckla arbetsmiljön och skapa förutsättningar för en hälsosam och produktiv organisation. Som chef och skyddsombud inom en företagshälsa är det viktigt att leva som man lär och arbeta systematiskt med egna hälsan och arbetsmiljön. 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig inom företagshälsan som har en ledningsfunktion och/eller personalansvar och skydds-/arbetsmiljöombud.

Mål med utbildningen

 • Kunskap om lagkrav inom arbetsmiljöområdet
 • Kunskap om arbetsmiljöansvar
 • Kunskap om arbetet med föreskrifter som påverkar verksamheten
 • Hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete planeras, utförs och följs upp
 • Kunskap om roller och ansvar för chefer, medarbetare och andra som deltar i samverkan
 • Ge ett verktyg för utvecklande och framgångsrikt SAM
 • Kunskap i frisk- och riskbedömningar av verksamheten
 • Kunskap om fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Kunskap om policyer, rutiner och arbetsmiljömål

Nytta för deltagaren och organisationen

 • Trygga och kunniga chefer och skyddsombud i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • Skapar hållbara och förebyggande rutiner i arbetet
 • Kunskap om relevanta verktyg för SAM ger effektivare arbetsmiljöarbete
 • Minskad risk för ohälsa och olyckor
 • Säker arbetsmiljö, god hälsa och tydliga regler påverkar verksamhetens produktivitet positivt
 • Tydliggör roller och ansvar för chefer och anställda
 • Kunskap om företagets egna policyer, rutiner och arbetsmiljöregler förtydligar uppdraget
 • Trygghet i att veta både vad man skall göra i det dagliga SAM och hur man gör det
 • Ökar arbetsplatsens attraktionskraft för arbetstagare

Pris: 4 500 kr + moms

Kommande utbildningstillfällen

UTBILDNINGEN GENOMFÖRS DIGITALT

23 nov

 

Du kan även anmäla en grupp för en företagsintern utbildning.

Utbildningsbeskrivning

Utbildningen ges som öppen alternativt kundspecifik utbildning. Utbildningen utförs som klassrumsutbildning alternativt som webbutbildning med samma innehåll och förutsättningar.

Utbildarna blandar faktaföreläsning med storytelling, med interaktion där deltagaren aktivt deltar, med praktiska exempel från verkligheten baserade på arbetsmiljöhändelser som normalt uppstår i alla typer av organisationer.

Omfattning

1 dag – 8 lektionstimmar
Deltagarna kommer att erhålla litteraturhänvisningar och dokument som förstudier till utbildningen. Utbildningsbevis erhålls efter fullföljd utbildning.

Antal deltagare

Maximalt 16 deltagare. Deltagarantalet utgår från att det skall finnas möjlighet till interaktion och möjligheter för alla deltagare att utveckla sina kunskaper.

Innehåll

 • Främjande, förebyggande och reaktivt hälsoarbete
 • Styrande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
 • Arbetsmiljöansvar
 • Policys, rutiner och arbetsmiljömål
 • Roller i samverkan
 • Samverkansformer
 • Så tolkar du ett inspektionsmeddelande
 • Brott och straff och konsekvenser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Friskbedömning
 • Riskbedömning
 • Så blir hälso- och arbetsmiljöarbetet en process

Utförs av

Claes Björkman, Senior arbetsmiljöspecialist med mångårig erfarenhet av ledarskap och arbetsmiljöutveckling inom företagshälsa, spetsutbildningar i arbetsmiljö och som konsult för organisationer av alla storlekar.