HPI sidhuvud testsvar 3840x1020

Medicinska kontroller i arbetslivet

Skydda medarbetarna från ohälsa, skada eller sjukdom

Smidig digital tjänst och digital signering av intyg

Hela tjänsten i ett sammanhållet flöde. Digitalt signerade tjänstbarhetsintyg som alltid finns tillgängliga på medarbetarens hälsokonto, på arbetsgivarens konto och hos företagshälsan.

Grupprapport som beslutsunderlag i arbetsmiljöarbetet

Grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön, ålder. Grupprapporten visar bland annat antalet som erbjudits delta och andelen som tackat ja och andelen som bedömts tjänstbara.

Bevakning & påminnelser för nästa kontroll

Både företagshälsan, arbetsgivaren och medarbetaren får påminnelser när det är dags för nästa kontroll.

Det finns lagstadgade medicinska kontroller och hälsoundersökningar, som regleras i olika föreskrifter, bland annat från Arbetsmiljöverket. HPI:s Medicinska kontroller i arbetslivet är ett samlingsnamn för de tjänster som riktar sig mot föreskrifterna med samma namn (AFS 2019:3). De utgår från särskilda faktorer i arbetsmiljön, som kan orsaka ohälsa eller skada hos medarbetare.

Vi utvecklar just nu en smidig sammanhållen digital tjänst som kommer underlätta för företagshälsorna att hjälpa sina kundorganisationer ha ordning och reda samt använda grupprapporten som beslutsunderlag i arbetsmiljöarbetet.

Nedan medicinska kontroller är klara att användas:

 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Fibrosframkallande damm
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete

För demolänk till enkät och Hälsokonto:     

Klicka här

Så genomförs en Medicinsk kontroll i arbetslivet

 1. Deltagarna besvarar frågor på Todaytoo
  Deltagarna får en länk till frågor inför den medicinska kontrollen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Frågorna berör hälsa och arbetsmiljö i det aktuella arbetet. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Mätningar och undersökningar
  De undersökningar som krävs i respektive medicinsk kontroll genomförs och resultaten dokumenteras.
 3. Medicinsk bedömning
  I ett individuellt fysiskt möte går företagsläkaren (eller fysioterapeut/naprapat/kiropraktor vid handintensivt arbete) och deltagaren tillsammans igenom svaren på frågorna och resultat av undersökningar. Oftast görs också en kroppslig undersökning. Tjänstbarhetsintyget signeras digitalt.
 4. Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto 
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär. Tjänstbarhetsintyg och tidpunkt, med påminnelse, för nästa medicinska kontroll publiceras här.
 5. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren (lanseras hösten 2021)
  Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår hur många av arbetstagarna som erbjudits delta i den medicinska kontrollen, hur många som tackat ja och ett översiktligt resultat på gruppnivå. Om man ser att det hos en medarbetare finns samband mellan ohälsa och faktorer i arbetsmiljön kommer det återkopplas till arbetsgivaren, efter samtycke från medarbetaren. Arbetsgivaren har tjänstbarhetsintyg och tidpunkt, med påminnelse, för nästa medicinska kontroll samlat här.

Kom igång med Medicinska kontroller i arbetslivet

För att arbeta med Medicinska kontroller i arbetslivet tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester.

Tydliggörande av risker i arbetsmiljön och förebyggande av dessa

Medicinska kontroller fyller också en pedagogisk funktion genom att tydliggöra risker i arbetsmiljön och hur man kan förebygga riskerna.

Utöver den individuella rådgivning som ges till varje medarbetare vid fysiskt besök får också arbetsgivaren genom medicinska kontroller en återkoppling om hur arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen.

Tjänstbarhetsintyg och krav på deltagande

I samband med vissa medicinska kontroller görs en bedömning om tjänstbarhetsintyg kan utfärdas. Det krävs för:

 • arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter
 • arbete med fibrosframkallande damm som asbest, vissa oorganiska fibrer, kvarts
 • arbete med vissa metaller som bly, kadmium, kvicksilver
 • fysiskt ansträngande arbete som klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning, dykeriarbete

En arbetstagare kan alltid tacka nej till att delta i en medicinsk kontroll – medicinska kontroller och hälsoundersökningar är frivilliga. Om en arbetstagare tackar nej till en medicinsk kontroll, som är knuten till en bedömning för tjänstbarhetsintyg, kan ett tjänstbarhetsintyg inte utfärdas. En arbetstagare som inte har tjänstbarhetsintyg, får inte utföra ett arbete som kräver tjänstbarhetsintyg.