Forskningssamarbeten

Samarbeten kring forskning om hälsa och friskfaktorer

Vi samarbetar med forskare inom fysiologi, beteendevetenskap, epidemiologi och medicinsk vetenskap. Många av forskningsprojekten utgår ifrån hälsodata som vi har samlat in sedan början av 1990-talet, vilket möjliggör unik forskning om det svenska arbetslivet.

 

Översikt

 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Betydelsen och förändring av fysisk aktivitet, kondition och hälsa i den arbetsföra befolkningen i ett långtidsperspektiv.

Ansvarig: Elin Ekblom-Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Frågeställningar

I forskningsprojektet undersöks HPI Hälsodata utifrån tvärsnittsanalyser, trender och prospektiva (framåtblickande) analyser för ålder, kön och yrkesgrupper. En etisk forskningsansökan för projekten godkändes våren 2016. En ansökan om förlängt forskningsetiskt tillstånd godkändes av Etikprövningsmyndigheten i mars 2020.

Tvärsnittsanalyser

 • Vad betyder fysisk aktivitet före 20 års ålder för nuvarande upplevd och uppmätt hälsa, samt prestationsförmåga?
 • Vad betyder olika aspekter av nuvarande fysisk aktivitet för upplevd och uppmätt hälsa, samt prestationsförmåga?
 • Hur ser det dagliga stillasittandet ut i olika yrkesgrupper? Vad är betydelsen av stillasittande i olika yrkesgrupper, med hänsyn taget till övrig fysisk aktivitet?

Trendanalyser under 20 år

 • Hur har uppmätt hälsa (konditions, blodtryck, midjemått, vikt och BMI) förändrats?
 • Hur har upplevd hälsa (upplevd stress, värk, trötthet, sömnsvårigheter, generell hälsa) förändrats?
 • Hur har fysisk aktivitet (vardagsmotion, aktivt färdsätt till arbetsplatsen samt motion/träning) förändrats?

Prospektiva analyser kopplat till nationella register

 • Vad betyder tidigare fysisk aktivitet respektive stillasittande för insjuknande och död senare i livet?
 • Vad betyder upplevd hälsa (upplevd stress, värk, trötthet, sömnsvårigheter, generell hälsa) för insjuknande och död senare i livet?
 • Vad betyder uppmätt hälsa (kondition, blodtryck, midjemått, vikt och BMI) för insjuknande och död senare i livet?

Medverkande

GIH

Elin Ekblom Bak, Docent, Lektor
Victoria Blom, Psykolog, Docent
Lena Kallings, PhD, Lektor
Erik Hemmingson, Docent
Örjan Ekblom, Professor
Björn Ekblom, Professor emeritus
Jane Salier Eriksson, PhD
Magnus Lindwall, Professor

HPI

Peter Wallin, vd
Gunnar Andersson, Med dr

Övriga

Jonas Söderling, Dr Med Sci, Statistiker

Publikationer

November 2020. BMC Public Health

”Lifestyle-associated health risk indicators across a wide range of occupational groups: a cross-sectional analysis in 72,855 workers”

Daniel Väisänen (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH).

Augusti 2020. European Journal of Preventive Cardiology

”Association between change in cardiorespiratory fitness and incident hypertension in Swedish adults.”

Tobias Holmlund (GIH), Björn Ekblom (GIH), Mats Börjesson (GU), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH).

Maj 2020. PlosOne

”Latent profile analysis patterns of exercise, sitting and fitness in adults – Associations with metabolic risk factors, perceived health, and perceived symptoms.”

Elin Ekblom-Bak (GIH), Andreas Stenling (GIH), Jane Salier Eriksson (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Örjan Ekblom (GIH), Björn Ekblom (GIH), Magnus Lindwall (GIH).

April 2020, Scandinavian Journal of Public Health

“Prevalence and time trends of overweight, obesity and severe obesity in 447,925 Swedish adults, 1995–2017”

Erik Hemmingsson (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Lena V Kallings (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Jonas Söderling (KI), Victoria Blom (GIH) , Björn Ekblom (GIH), Elin Ekblom-Bak (GIH).

Februari 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health.

“Self-Reported General Health, Overall and Work-Related Stress, Loneliness, and Sleeping Problems in 335,625 Swedish Adults from 2000 to 2016.”

Victoria Blom (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Björn Ekblom (GIH), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Erik Hemmingsson (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Jonas Söderling (KI), Elin Ekblom Bak (GIH).

Oktober 2019, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports

“Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 – trends, characteristics and cardiovascular disease risk”

Jane Salier Eriksson (GIH), Björn Ekblom (GIH), Lena V Kallings (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Örjan Ekblom (GIH), Elin Ekblom-Bak (GIH).

September 2019, Preventive Medicine

“Sex- and age-specific associations between cardiorespiratory fitness, CVD morbidity and all-cause mortality in 266.109 adults”

Elin Ekblom-Bak (GIH), Björn Ekblom (GIH), Jonas Söderling (KI), Mats Börjesson (GIH), Victoria Blom (GIH), Lena V Kallings (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Örjan Ekblom (GIH).

Oktober 2018, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

”Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017”

Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Jonas Söderling (KI), Erik Hemmingsson (GIH) och Björn Ekblom (GIH)

Maj 2018, Journal of Physical Activity and Health

”Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health”

Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), och Björn Ekblom (GIH)

Karolinska Institutet (KI), Stockholm

Betydelsen av stillasittande, fysisk aktivitet och kondition för symptom av depression och ångest i den arbetsföra befolkningen

Ansvarig: Mats Hallgren, Karolinska Institutet (KI), Stockholm.

Frågeställningar

I forskningsprojektet undersöks HPI Hälsodata utifrån tvärsnittsanalyser mellan variablerna stillasittande, fysisk aktivitet respektive kondition med symptom av depression och ångest. Dessutom undersöks sambandet mellan fysisk aktivitet respektive kondition och alkoholkonsumtion.

 • Hur ser sambandet ut mellan stillasittande på fritiden respektive arbetet och symptom av depression och ångest?
 • Hur ser sambandet ut mellan brytande av stillasittande på fritiden respektive arbetet och symptom av depression och ångest?
 • Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitet respektive kondition och symptom av depression och ångest?
 • Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitet respektive kondition och alkoholkonsumtion?

Medverkande

Karolinska Institutet

Mats Hallgren, PhD
Thi-Thuy-Dung Nguyen, PhD

Baker Institute, Melbourne, Australia

David Dunstan, Professor
Neville Owen, Professor

Anglia Ruskin University, United Kingdom

Lee Smith

University of Leuven, Belgium

Davy Vancampfort, PhD

GIH

Elin Ekblom Bak, Docent, Lektor

HPI

Peter Wallin, vd
Gunnar Andersson. Med dr

Publikationer

Augusti 2020. Mental Health and Physical Activity

“Associations of exercise frequency and cardiorespiratory fitness with symptoms of depression and anxiety – a cross-sectional study of 36,595 adults”

Mats Hallgren (KI), Aaron Kandola (Division of Psychiatry, University College London), Brendon Stubbs (Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Elin Ekblom Bak (GIH).

Maj 2020, Translational Psychiatry

“Associations of interruptions to leisure-time sedentary behaviour with symptoms of depression and anxiety”

Mats Hallgren (KI), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Neville Owen (Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Davy Vancampfort (Dep of Rehab Sci, Univ of Leuven, Belgium), Lee Smith (Anglia Ruskin University, Cambridge, UK), David W Dunstan (Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH).

April 2020, Preventive Medicine

“Associations of sedentary behavior in leisure and occupational contexts with symptoms of depression and anxiety.”

Mats Hallgren (KI), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Neville Owen (Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Davy Vancampfort (Dep of Rehab Sci, Univ of Leuven, Belgium), David W Dunstan Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH).

Högskolan i Halmstad

Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion, GoDIS

Ansvarig: Karin Weman-Josefsson, Magnus Lindwall, Högskolan i Halmstad

Bakgrund

Motionsinterventioner som baseras på adekvat teoribildning är mer effektiva än vanligt omhändertagande och implementering av relevant teori är starkt efterfrågad inom modern interventions-forskning. Projektet baseras på en tydlig teoretisk referensram i form av Self-Determination Theory, SDT, där upplevt självbestämmande anses vara särskilt betydelsefullt för människors motivation.

Syfte

Syftet är att undersöka människors motivation till motion för att tvärvetenskapligt kunna utveckla förankrade digitala tjänster som kan hjälpa människor att skapa hälsosamma motionsvanor.

För att skapa goda förutsättningar för att de digitala lösningarna i projektet ska generera hälsofrämjande effekter och främja hållbara motionsbeteenden är projektet också tvärvetenskapligt genom att komplettera beteendeteori med informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsoteknisk innovation.

Finansiering

Projektet är en KK-finansierad samproduktion mellan forskargruppen vid Högskolan i Halmstad och företagen HPI Health Profile Institute AB, Tappa Service AB, Telia Sonera AB och Kairos Future AB.

HPI:s medverkan

HPI medverkar genom att leverera frågeformulär om motivation och självbestämmande till deltagare i projektets inledande fas, delta i projektgruppen samt vara med och utveckla de digitala tjänsterna tillsammans med forskargruppens övriga partners Tappa och Telia Sonera.

Etisk forskningsansökan för projektet godkändes 2014.

 

Göteborgs Universitet

Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion

Ansvarig: Maria Åberg och Jenny Nyberg, Göteborgs Universitet

Frågeställningar

 • Påverkar en förändring av fysisk kondition över tid risk att insjukna i neurologiska och psykiatriska sjukdomar?
 • Finns det ett samband mellan IQ vid 18 års ålder och fysisk kondition och fysisk aktivitet senare i livet?

HPI:s medverkan

Att undersöka ”förändring av fysisk kondition över tid” möjliggörs tack vare HPI Hälsodata. HPI har levererat drygt 100 000 Hälsoprofiler och Konditionstester på cykel genomförda 1996-2015 i den aktuella målgruppen till Göteborgs Universitet. Målgruppen är alla svenska män som mönstrade in till militärtjänstgöring år 1968-2005, det vill säga födda 1950 –1987.

Etisk forskningsansökan för projektet godkändes 2016.