Forskning, Nyhet / 13 februari 2023 / 3 min läsning

Studien om aktivitetsparadoxen

Revisiting the physical activity paradox: the role of cardiorespiratory fitness in workers with high aerobic demands.

Till skillnad från fysisk aktivitet på fritiden kan fysisk aktivitet i arbetet ha negativa hälsoeffekter – ett fenomen kallad “Paradoxen för fysisk aktivitet”. Fysisk aktivitet i arbetet under lång tid, med statiska belastningar, begränsad rörlighet och/eller obekväma arbetsställningar kan tillsammans med otillräcklig återhämtning vara förklaringar till varför fysisk aktivitet i vissa arbeten kan innebära slitage snarare än hälsofördelar. I den här studien belyste vi om låg kondition dessutom kunde bidra till paradoxen för fysisk aktivitet.

Vi utgick från data från en ny publikation om genomsnittlig fysisk arbetsbelastning för olika yrkesgrupper, samt beräknad maximal syreupptagning i Åstrandtester i genomförda Hälsoprofiler. Ett slumpmässigt urval om 50 000 personer med kön, ålder och självrapporterad arbetsbelastning, hämtades från kohorten av Hälsoprofiler 2015-2020 och matchades med kohorten med uppgifter om genomsnittlig arbetsbelastning.

Bland yrken med högre genomsnittlig arbetsbelastning (jordbruksarbetare, hantverkare, maskinförare och övriga arbetare), hade bara var fjärde till varannan anställd en tillräcklig VO2max. Detta indikerar att en otillräcklig VO2max kan vara en bidragande orsak till de negativa hälsoresultaten i dessa grupper, utöver ovan beskrivna negativa fysiska belastningar i arbetet.

Sofia Paulsson
”De som jobbar över sin förmåga blir oftare utmattade. Att jobba över sin förmåga sliter på kroppen och hjärta och kärl räcker inte till. De behöver egentligen bättre kondition och om det är möjligt mindre fysisk belastning i arbetet. Det är också viktigt med återhämtning under arbetsdagen och variation i arbetsuppgifterna så att den statiska belastningen blir mindre.” Sofia Paulsson, medicinsk chef på HPI och medförfattare till studien om aktivitetsparadoxen.

I figuren presenteras andelen arbetare (höger y-axel) i olika yrkesgrupper (x-axel) med ”tillräckliga” VO2max-nivåer i förhållande till en genomsnittlig fysisk arbetsbelastning för yrkesgruppen (vänster y-axel). En “tillräcklig” VO2max definierades som en VO2max-nivå så att den genomsnittliga dagliga arbetsbelastningen inte översteg 30 % av VO2max.

Scandinavian Journal of Public Health, Short communication, 2023.