Nyhet / 26 oktober 2022 / 10 min läsning

Skyddsombudens dag 26 oktober

Claes Björkman reflekterar kring de regionala skyddsombudens arbete och hur viktiga de är, framför allt för de mindre organisationerna.

Skyddsombudens dag är en viktig dag för att bibehålla balansen i den samverkan som präglar svenskt arbetsliv och arbetsmiljöarbete. Dagen infaller alltid på onsdagen v. 43 under den internationella arbetsmiljöveckan.

En grupp som just nu står i fokus är de regionala skyddsombuden. Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller på arbetsplatser där det inte finns en skyddskommitté. De regionala skyddsombuden har ofta erfarenhet från flera olika typer av arbetsplatser och branscher, något som gör dem till en mycket viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. 

Om det inte är möjligt att utse ett lokalt skyddsombud, tar det regionala skyddsombudet över rollen om en facklig avdelning eller liknande så önskar, förutsatt att det finns minst en ansluten medlem på arbetsstället och arbetsmiljökommitté på arbetsplatsen saknas. 

Det regionala skyddsombudet har som huvudsaklig uppgift att aktivera och stödja arbetsmiljöarbetet, framför allt på mindre företag. Över en tredjedel av alla anställda i Sverige arbetar i små företag och organisationer (färre än 50 anställda). Antalet små företag och organisationer har ökat de senaste tio åren. Ofta är inte arbetsmiljöarbetet så utvecklat i de mindre organisationerna och det behövs utifrån samverkansperspektivet en skyddsorganisation som samverkar med såväl arbetstagare som med arbetsgivare för att säkerställa en så god arbetsmiljö som möjligt. 

Det har under flera år diskuterats de regionala skyddsombudens vara eller icke vara och om de verkligen gör nytta för arbetsgivare och medarbetare. Förutom ifrågasättandet har även röster höjts för att de regionala skyddsombuden ska knytas närmare Arbetsmiljöverket. 

I slutet av augusti i år lämnades utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö” (SOU 2022:47) över till regeringen. Utredningens uppdrag var att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet samt lämna förslag på hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete till gagn för en trygg arbetsmiljö för alla, även de i mindre organisationer. 

Utredningen föreslår att möjligheten finns att använda ett regionalt skyddsombud om: 

  • avdelningen eller den fackliga sammanslutningen har någon medlem på arbetsstället, precis som tidigare, eller  
  • är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren på arbetsstället. Detta innebär en förstärkning av möjligheterna att använda ett regionalt skyddsombud. 

Grunden till detta förslag är att man från utredarens sida ser en viktig funktion för regionala skyddsombud och då framför allt i mindre organisationer. 

Utredningen pekar också på att regionala skyddsombud kan stötta myndigheters arbete mot arbetslivskriminalitet. Om förslaget går igenom riksdagen så beräknas det kunna träda i kraft i januari 2024.  

För en arbetsgivare som ser arbetsmiljöarbetet som en väsentlig del i att lyckas med en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för medarbetarna är ett kompetent och samarbetsvilligt skyddsombud en gåva. Arbetsmiljöarbetet utgår alltid från den enskilde medarbetarens behov i arbetsmiljön och då i dialog mellan chef och medarbetare. Men, vid bekymmer eller när man fokuserar på att skapa sig en bild över risker och åtgärder är ett respektfullt samarbete mellan arbetsgivare och skyddsombud viktigt. I de organisationer som har begränsade resurser att driva ett arbetsmiljöarbete, och där skyddsombud saknas, blir det regionala skyddsombudet ett positivt tillskott. 

Det kommer alltid finnas uppgifter i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet som kräver expertkunskap som saknas hos arbetsgivare och skyddsorganisation. Här kan en välfungerande och kunnig företagshälsa bidra med kunskap, analyser och metoder inom hälsa och arbetsmiljö som ger arbetsgivaren de sista pusselbitarna för en produktiv arbetsplats där man mår väl. Ju mer komplext arbetslivet blir desto större möjligheter för en framåtriktad företagshälsa att bli en investering för arbetsgivaren. 

Så idag går vi ut på balkongerna och ger alla Sveriges skyddsombud en värmande applåd! 

Nyhet / 26 oktober 2022 / 10 min läsning

Skyddsombudens dag 26 oktober

Claes Björkman reflekterar kring de regionala skyddsombudens arbete och hur viktiga de är, framför allt för de mindre organisationerna.