Forskning / 18 februari 2020 / 4 min läsning

Ökad upplevd ensamhet hos unga mellan 2000 och 2016

HPI-gruppen på GIH har publicerat en ny studie som visar att upplevda sömnproblem och dålig hälsa har ökat markant åren 2000–2016 bland både män och kvinnor.

HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) har publicerat en ny studie som visar att upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen.

– Det är framför allt unga, lågutbildade och kvinnor som rapporterar sämre upplevda hälsofaktorer i slutet av denna studieperiod. Att ensamheten ökar hos unga och att sömnproblemen ökar i alla grupper är alarmerande resultat som bör studeras ytterligare, säger Victoria Blom, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Victoria Blom mot gul bakgrund
”Den sammanlagda risken att uppleva tre eller fler dåliga hälsofaktorer har ökat under dessa sexton år, framför allt hos unga och individer med låg utbildning. Kvinnor upplever också fler dåliga hälsofaktorer än män.” Victoria Blom, Gymnastik och idrottshögskolan (GIH)

Studien är baserad på 335 625 män och kvinnor i åldrarna 18–74 år i den arbetsföra befolkningen från HPI:s unika Hälsodata. Deltagarna har genomgått en HPI Hälsoprofil, där svaren på frågorna om upplevd hälsa, stress, ensamhet och sömnproblem utgjort underlaget för studien.

Resultaten visade att upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa ökat signifikant mellan åren 2000 och 2016 medan upplevd arbetsstress minskat. Hos kvinnor och yngre studiedeltagare hade upplevd ensamhet ökat signifikant mer än hos män och äldre, och hos individer med låg utbildning var ökningen i upplevda sömnproblem större än hos de med hög utbildning.

Gunnar Andersson, metod- och forskningsansvarig vid HPI Health Profile Institute:
– Det är klart oroande att andelen med sömnbesvär i studien nästan har fördubblats, bland annat eftersom det finns samband mellan för lite sömn och risk för utmattningssyndrom.

Grafen visar förändring i standardiserade proportioner av resultaten mellan 2000–2001 och 2014–2016 i den totala studiepopulationen.
* Signifikant skillnad mellan 2000–2001 och 2014–2016, p <0,05.

Upplevd ensamhet, graf

Gul: Upplever ofta/mycket ofta stress på arbetet.
Grå: Upplever ofta/mycket ofta stress generellt.
Mörkblå: Ofta/mycket ofta sömnproblem.
Ljusblå: Dålig/mycket dålig upplevd hälsa.
Orange: Ofta/mycket ofta upplevd ensamhet.

Studien är genomförd av HPI-gruppen på GIH. www.gih.se/hpi-gruppen

Läs hela forskningsartikeln

Self-Reported General Health, Overall and Work-Related Stress, Loneliness, and Sleeping Problems in 335,625 Swedish Adults from 2000 to 2016. Artikeln finns tillgänglig på International Journal of Environmental Research and Public Health.