Forskning, Nyhet / 12 oktober 2021 / 5 min läsning

Nuläge och trender inom övervikt och fetma

Föredrag från HPI:s konvent En bättre hälsa och ett hållbart arbetsliv.

“Den utveckling vi ser gällande vikt och kondition är något vi behöver kraftsamla emot men vi kommer aldrig lyckas med detta om vi skuldbelägger individen. Det krävs att vi arbetar mer övergripande och strukturerat” menar Erik Hemmingsson, forskare på GIH med inriktning mot övervikt.

Hemmingsson slår hål på fördomar som att övervikt har att göra med svag karaktär. Hela 30–50 % styrs av genetiska faktorer som vi ärver av våra föräldrar. Det finns även ett socialt arv som påverkar och det sker en viktig programmering redan när vi är små – vad  vi väger som vuxna kan vi härleda till längre bak i tiden. De senaste 20 åren har också vår livsstil förändrats mycket. Konsekvensen av ökad tillgång på billig skräpmat som aktiverar belöningssystemen i kombination med mer stillasittande och stress syns tydligt i forskningen.

Trenden går åt fel håll

I studier med HPI-gruppen på GIH ser vi en tydlig ökning av övervikt och fetma under åren 1995–2017. Andelen med övervikt har ökat med 23 %, andelen med fetma har ökat med 87 % och andelen med svår fetma har ökat med hela 160 %. Vi har ökande hälsoklyftor i samhället och forskningen visar att övervikten är större bland män än kvinnor och även större bland lågutbildade än högutbildade och det är värre på landsbygden i jämförelse med stad.

Fitness och fatness

I HPI-gruppen har vi tittat på olika hälsorisker i kombinationen med övervikt och kondition. I samtliga grupper har konditionen minskat, även för de normalviktiga. Studien visar också att de som har både högt BMI och låg kondition har ökad risk att dö i hjärtkärlsjukdomar. Ju högre BMI desto sämre. Ju bättre kondition desto bättre. Resultatet från studien är på befolkningsnivå. Det innebär inte att ovan nämnda risker stämmer på individnivå. En person med ett högt BMI kan vara fullt frisk. Och tvärt om, en person med ett lågt BMI kan ha flera riskfaktorer.

Fokusera på hälsa och välmående, inte vikten 

För att människor ska leva långa och friska liv behöver de uppmuntras att röra på sig samt förebygga viktökning på ett sunt och balanserat sätt, inte genom att banta sig igenom livet. Hållbar och långsiktig hälsa behöver uppmuntras för alla storlekar och det är viktigt för folk att veta att även små ändringar gör mycket för helhetshälsan.

Trots att vikt påverkas av genetik, uppväxtmiljö och till viss (liten del) livsstil har vi idag starka normer och ideal kopplade till hur vi ser ut och ett utbrett viktstigma. För att vända trenden krävs samarbete, uppmuntran och information istället för skuldbeläggning och press på enskilda individer.

Graf från Erik Hemmingsson

Bättre hälsa för alla storlekar

Fokusera på hälsa & välmående, inte vikten

  • Må bra psykiskt
  • Viktstabil
  • Bra mat
  • Motion
  • Sömn och återhämtning
  • Meningsfulla sociala kontakter

Erik Hemmingsson
Docent, Med dr, PhD, Högskolelektor Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm