Forskning, Nyhet / 18 oktober 2021 / 5 min läsning

Hållbar motivation

Föredrag från HPI:s konvent En bättre hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Många som börjar träna slutar efter ett halvår. Vi tappar motivation att fortsätta. Men vad är egentligen motivation? Vi använder begreppet ofta men vad menar vi och vad menar vi inte?

Motivation handlar om att förstå drivkraften bakom våra beteenden. Magnus Lindwalls forskning baseras på SDT, Self-Determination Theory, och lägger fokus på hur vi stärker en långsiktigt hållbar motivation.

En utbredd myt är att motivation handlar om kvantitet, att det räcker att mäta hur mycket motiverad någon är. Problemet är att två personer kan i det korta perspektivet verka lika motiverade och anstränga sig lika mycket för att uppnå något. Men då vi inte vet vilken drivkraft som ligger bakom så vet vi inget om uthålligheten – handlar beteendet om att få en kortsiktig belöning eller att man tycker att aktiviteten är belönande i sig. Då behöver vi istället titta på kvaliteten och vilken typ av motivation som ligger bakom beteendet. Enligt Lindwall är det typen av motivation vi drivs av som avgör om beteendet blir hållbar, men även hur vi mår och fungerar i längden, snarare än mängden motivation.

En annan myt är att motivation är något man kan ge andra eller få från andra, att det främst kommer från yttre källor. Man tänker att människan är lat och behöver en piska eller morot för att komma framåt. Man ser inte att aktiviteten i sig skulle kunna vara motiverande, att människan är aktiv med egna drivkrafter.

Kvalitet på drivkrafterna

Man kan prata om yttre och inre motivation, men ännu hellre om motivationsprofil – en kombination av olika drivkrafter.  En hållbar motivation bygger på tillfredsställelse av de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Vi vill känna valfrihet, att vi klarar av uppgiften och att vi är en del av en helhet, socialt.

För hållbar motivation på arbetsplatser behövs en arbetsmiljö där så många som möjligt känner tillfredsställelse för de tre psykologiska behoven. Resultatet blir en mer hållbar, självbestämmande typ av motivation som gör att medarbetare utför sina uppgifter av egen drivkraft. Alternativet är en kontrollerad miljö och det kan fungera ett tag men är en kortsiktig lösning.

Styrkan inom SDT ligger i de generella principerna och inte specifikt utformade program. Det gäller att utgå från principerna och översätta dem till sin vardag och verksamhet. I stället för att fråga Hur kan jag motivera andra? till att fråga Hur kan jag skapa förutsättningar för andra att motivera sig själva?

hållbar motivation

Tre delar för hållbar motivation:

  • Autonomi, som har att göra med man känner en viss valfrihet och frivillighet. Att man har en delaktighet i själva aktiviteten.
  • Kompetens, att man känner att man klarar av det man gör. Det jag gör har en positiv effekt på omgivningen, jag utvecklas, bemästrar en färdighet, klarar av saker.
  • Tillhörighet, att man känner sig som en del i en helhet, inkluderad.

Magnus Lindwall
Professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi på Psykologiska Institutionen på Göteborgs Universitet.