Forskning / 14 september 2020 / 4 min läsning

Bibehållen eller ökad kondition minskar risk för högt blodtryck

Att bibehålla eller öka sin kondition i vuxen ålder minskar risken att utveckla högt blodtryck. Det visar vår nya studie av forskarna i HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

– Denna studie har undersökt unikt många personer vid två mätningar av kondition, blodtryck och andra levnadsvanor. Det har möjliggjort analyser som tidigare studier inte kunnat göra, säger studiens försteförfattare Tobias Holmlund, med dr och projektassistent vid GIH.

Resultaten visar att de deltagare som hade minskat sin kondition hade upp till 25 procent högre risk för högt blodtryck jämfört med de som bibehöll sin kondition. De som däremot ökade sin kondition markant hade 11 procent lägre risk jämfört med de som bibehöll sin kondition. Dessa effekter gällde även de som ökat sin kondition under en kortare tid. Dessa samband gällde oavsett kön, åldersgrupp, BMI och konditionsnivå vid första testet.

Studien är baserad på över 90 000 män och kvinnor i åldrarna 18–79 år från den arbetsföra befolkningen som har genomfört två hälsoprofilbedömningar någon gång mellan åren 1992 och 2019. Deras maximala syreupptagningen, beräknades med konditionstest på cykel. Vid båda tillfällena mättes blodtrycket, och ingen av deltagarna som inkluderas i studien hade högt blodtryck vid första testet. Deltagarna delades in i olika grupper utifrån hur deras kondition förändrats mellan de två testerna – en som minskade, en som bibehöll och en som ökade sin kondition.

Konditionen tycks påverka oavsett övriga livsstilsfaktorer

Studien innehöll unika analyser där man även undersökte hur andra kända riskfaktorer för högt blodtryck förändrades mellan de två testerna. Hade deltagarna gått upp i vikt, stressat mer, rökt eller ätit sämre så ökade risken för högt blodtryck. För de personer som samtidigt lyckats bibehålla eller öka sin kondition så var risken mindre jämfört med de som minskat sin kondition.

– Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och en viktig riskfaktor är högt blodtryck. Därför är denna studie så angelägen. Det intressanta är att vi kunde se att oavsett olika livsstilsfaktorer, som kost, stress, BMI och rökning, så verkar konditionen vara viktig för blodtrycket. Att försöka få personer att bibehålla eller öka sin kondition i vuxen ålder är en viktig del i alla långsiktiga strategier för att minska risken för högt blodtryck, säger Tobias Holmlund.

Peter Wallin
”Återigen visar unika resultat från HPI-gruppens forskning hur viktig konditionen är för hälsan.” Peter Wallin, vd på HPI Health Profile Institute AB

Läs hela forskningsartikeln

Tobias Holmlund, Björn Ekblom, Mats Börjesson, Gunnar Andersson, Peter Wallin, Elin Ekblom-Bak. Association between change in cardiorespiratory fitness and incident hypertension in Swedish adults. European Journal of Preventive Cardiology, 2020.